Drucken     Fenster schließen

To jest Twój czas!

365 kroków w kierunku przysz³oœci…

W skrócie - Betheljahr

  • oferuje mo¿liwoœæ zaanga¿owania siê w pomoc innym ludziom;
  • rok nauki i doœwiadczeñ po³¹czony z mo¿liwoœci¹ orientacji zawodowej;
  • zalicza siê do ochotniczego zaanga¿owania w sprawy socjalne, znany w Niemczech jako FSJ;
  • wynagradzany miesiêcznym kieszonkowym w wysokoœci 701 euro;
  • gwarantujemy pe³ne ubezpieczenie socjalne;
  • 30 dni urlopu;
  • indywidualna opieka oraz refleksyjne seminaria (25 dni);
  • zapraszamy serdecznie równie¿ osoby, które ukoñczy³y 27 rok ¿ycia;

Masz jeszcze pytania?

Nie? Zg³oœ siê!

STOP! Jeœli chcia³byœ (chcia³abyœ) spêdziæ jeden rok z Bethel i pomóc w socjalnej pracy – musisz umieæ mówiæ po niemiecku! Oczywiœcie pomo¿emy Ci: na tej stronie znajdziesz kilka podstawowych informacji co to jest Betheljahr. Mo¿esz zdecydowaæ czy czy jest to dla Ciebie. Na innych stronach mo¿esz sprawdziæ jak dobry jest Twój poziom niemieckiego … ;) Po prostu spróbuj!